missie en visie

missie en visie

Oudervereniging Waldorf – missie en visie

Missie

Het doel van de oudervereniging is het faciliteren en stimuleren van voortgezet vrijeschoolonderwijs in Delft. Dat wordt voornamelijk vormgegeven door ondersteuning van de vrijeschoolse activiteiten op de Waldorf afdeling van het Grotius College in Delft. We beogen een vitaal voortgezet onderwijs in Delft, gebaseerd op een brede en levenswijze visie op de mens (antroposofisch mensbeeld) en gericht op de ontwikkeling tot jong volwassene (pedagogische kijk op leerlingen). Inmiddels kijken wij uit naar de eerste klas met leerlingen die zich voorbereiden op het eindexamen mavo.

Visie: leren leven door levend leren

De Waldorf afdeling voorziet in een regionale behoefte aan eigentijds voortgezet onderwijs en biedt een meerwaarde door haar specifiek pedagogische klimaat en de daarbij behorende kernwaarde: de vorming van de totale mens, met daarbij evenwichtige aandacht voor de cognitieve, artistieke, fysieke en sociale aspecten bij de vorming tot volwassen individu.

Leidend is het beginsel zoals Rudolf Steiner dat onder woorden bracht:

De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen – maar wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan pas kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten verrijken.

Dat houdt in dat onderwijs en opvoeding zich niet slechts richten op de behoeften van de huidige maatschappij, maar ruimte wil bieden aan de aanwezige talenten en interesses van de leerlingen op een groot aantal gebieden. Belangrijk is dat elke leerling gezien en gekend is door de docenten, die aan langdurige relatie met hen opbouwen. Daarbij wordt niet louter gekeken naar intellectuele (leer)prestaties. De school vormt een gemeenschap van jongeren, leraren en ouders waarbinnen de scholieren de gelegenheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot vrijdenkende, liefdevolle en verantwoordelijke mensen, waarbij ze in hun gehele mens-zijn (hoofd, hart en handen) worden aangesproken en onderwezen.